fbpx

Умови доступу та користування djimBA

1. Загальні положення

1.1. Дані Умови користування сервісом djimBA (надалі – Умови або Угода) обумовлюють порядок правовідносин між ФОП Курінним Богданом Олександровичем, який діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця № 2068 000 0000 038154 від 05.06.2018 року (надалі – Виконавець або djimBA) з однієї сторони та користувачем послуг (надалі – Замовник або Користувач або Клієнт), та яка разом з Політикою конфіденційності (https://djimba.co/uk/privacy-policy/) регулює порядок доступу та користування програмним забезпеченням (ПО) Виконавця та надання ним послуг, що визначені цією Угодою.

1.2. Замовником може бути дієздатна фізична особа, яка діє у власних інтересах або виступає від імені та в інтересах юридичної або фізичної особо/ фізичної особи-підприємся.

1.3. Предметом цієї Угоди є надання djimBA доступу та права користування Сервісом, який здійснює автоматизовану оптимізацію комплексу процесів рекрутингу та лідогенерації, за умови дотримання всіх обмежень і умов використання Сервісу у відповідності з функціональними можливостями та умовами цієї Угоди.

1.4. Дана Угода є публічним договором та публічною офертою відповідно до ст. 633, 638, 641, 642 Цивільного кодексу України, дані Умови є однакові для всіх Користувачів. Якщо будь-які умови, визначені цією Угодою не приймаються особою, що має намір використовувати Сервіс, така особа не має права використовувати Сервіс, що надається за цією Угодою.

1.5. Дії Замовника, вчинені ним для реєстрації на сайті https://djimba.co (надалі – Сервіс або djimBA), та подальше користування сервісом Виконавця є повним та безумовним акцептуванням даної Угоди у відповідності до ч.2. ст. 642 Цивільного кодексу України, що прирівнюється до укладання договору на умовах, викладених нижче по тексту.

1.6. Жодна зі Сторін цієї Угоди не може передавати (поступатися) будь-якими зі своїх прав чи обов’язків третім особам без попередньої письмової згоди на це другої сторони, за винятком випадків злиття або реорганізації, якщо набувач (новостворена юридична особа) погодилася на дотримання цієї Угоди.

1.7. З усіх питань, не врегульованих цією Угодою, Клієнт та djimBA керуються чинним законодавством України.

2. Термінологія

2.1. В даній Угоді терміни вживаються у наступних значеннях:

Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання послуг доступу до сервісу https://djimba.co на умовах, що викладені у даній Угоді.
Сервіс – це веб-сайт Виконавця, розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://djimba.co

Виконавець – фізична особа – підприємець Курінний Богдан Олександрович, який діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця № 2068 000 0000 038154 від 05.06.2018 року, є власником сервісу https://djimba.co та надає послуги визначені даним Договором.

Користувач — означає фізичну і/або юридичну особу, яка має доступ до Сервісу, наданий Клієнтом.

Клієнт – фізична особа, яка сплатила за користування Сервісом і є власником облікового запису.

Контент – будь-яка інформація та матеріали, які Клієнт завантажує або публікує в Сервісі.

Тестовий період – це період, який складається з 7 календарних днів після реєстрації Замовника на сервісі Виконавця протягом якого Замовник отримує на безкоштовній основі повний доступ до сервісу.

Конфіденційна інформація – будь-які відомості, що передаються Клієнтом, включаючи відомості, що вносяться до Сервісу будь-яким можливим способом, а також відомості djimBA, які вважаються її власністю або комерційною таємницею, прямо чи опосередковано, в будь-якій формі розкриті сторонами після набранням чинності цією Угодою.

Обліковий запис – запис у системі djimBA, що зберігає дані, що дозволяють ідентифікувати Користувача.

2.2. Терміни, що не зазначені в даному розділі, вживаються в тексті даних правил в значені згідно чинного законодавства України.

3. Права та обов'язки Сторін

3.1. Права та обов'язки Виконавця:

3.1.1. Надати Замовнику послуги відповідно до даної Угоди.

3.1.2. djimBA залишає за собою право в будь-який момент вимагати від Клієнта підтвердження даних, зазначених при реєстрації, і запитати у зв’язку з цим відповідні документи, неподання яких, на розсуд djimBA, може бути прирівняне до надання неправдивої інформації.

3.1.3. У разі припинення Сервісу djimBA зв’язується тільки з Клієнтом для видалення відповідних даних облікового запису та надання можливості вивантаження Контенту.

3.1.4. djimBA забезпечує доступ до Сервісу тільки з використанням web-інтерфейсу з дотриманням положень цієї Угоди.

3.1.5. djimBA використовує безпечний метод аутентифікації та доступу до Сервісу, зокрема шляхом керування паролями користувачів та захисту паролів з використанням розумних програм з управління паролями та/або передачі паролів в зашифрованому вигляді.

3.1.6. djimBA повідомляє Клієнта про будь-які дії/події, які, на погляд djimBA може призвести або призвело до несанкціонованого доступу, розкриттю, використанню та пошкодженні Контенту Клієнта.

3.1.7. У випадку порушення безпеки та порядку аутентифікації, доступу до Сервісу, djimBA співпрацює з Клієнтом з метою встановлення причини порушення та виявлення зміненого Контенту, а також надає допомогу Клієнту в розслідуванні та запобіганні повторного порушення.

3.1.8. djimBA проводить заходи щодо захисту Контенту та його надійного збереження з урахуванням технологічного розвитку та вартості реалізації таких заходів.

3.1.9. djimBA гарантує, що володіє всіма необхідними за цією Угодою правами для надання їх Клієнту, включаючи документацію до Сервісу.

3.1.10. djimBA не переглядає та не здійснює перевірку Контенту, що розміщується Клієнтом, а також не набуває жодних прав, включаючи права інтелектуальної власності, на контент Клієнта.

3.1.11. djimBA залишає за собою право в будь-який час на власний розсуд вчинити будь-які дії, які вважає необхідними відносно Контенту, який порушує умови цієї Угоди, включаючи його видалення.

3.1.12. djimBA залишає за собою право в будь-який час додавати, змінювати або припиняти, тимчасово або повністю будь-які функціональні можливості Сервісу, з повідомленням Клієнта або без повідомлення, за винятком випадків, коли djimBA вносить зміни, які суттєво знижують функціональність Сервісу. В даному випадку djimBA направить Клієнту відповідне повідомлення за 5 (п’ять) днів і Клієнт матиме право розірвати цю Угоду в односторонньому порядку.\

3.1.13. djimBA залишає за собою право тимчасово призупинити доступ до Сервісу з метою обслуговування, ремонту або встановлення оновлень. djimBA направить відповідне повідомлення не менше ніж за 2 (два-) робочих дні до призупинення відповідного доступу. djimBA має право тимчасово призупинити доступ до Сервісу в умовах, які вимагають невідкладних дій для захисту Сервісу. djimBA здійснює всі розумні засоби та способи, щоб мінімізувати оперативні призупинення роботи Сервісу.

3.1.14. Для здійснення технічної підтримки djimBA має право вимагати від Клієнта/Користувачів надання інформації, що стосується даних облікового запису, технічних характеристик обладнання.

3.1.15. djimBA має право залучати третіх осіб для підтримання працездатності Сервісу, залишаючись в рамках цієї Угоди відповідальним перед Клієнтом за дії залучених осіб.

3.1.16. djimBA може надати можливість інтеграції Сервісу з продуктами сторонніх постачальників за вибором та на ризик Клієнту. В цьому випадку djimBA не несе жодної відповідальності за наслідки такої інтеграції. djimBA має право змінювати або припиняти інтеграцію Сервісу з іншими сервісами та продуктами сторонніх постачальників без попереднього повідомлення Клієнта.

3.1.17. djimBA має право змінювати умови даної Угоди в односторонньому порядку шляхом розміщення зміненого тексту в мережі Інтернет на сайті https://djimba.co. У разі внесення djimBA змін до умов цієї Угоди, вони набирають чинності з моменту опублікування, якщо інший строк та порядок набуття чинності таких змін до цієї Угоди не обумовлений при їх опублікуванні.

3.1.18. Сервіс може бути не сумісний з комп’ютером або іншим обладнанням Клієнта. Сервіс надається djimBA «як є». djimBA не гарантує будь-які результати, які мав намір досягнути (отримати) Клієнт, використовуючи Сервіс.

3.2. Права та обов'язки Замовника:

3.2.1. Виключно зареєстровані клієнти мають право користуватися Сервісом. Щоб отримати доступ до Сервісу, особи мають надати своє повне ім’я, дійсну електронну адресу та іншу інформацію, що необхідна для реєстрації.

3.2.2. При реєстрації Клієнт вказує свою електронну адресу, яка в подальшому використовується як логін для доступу до Сервісу. Також Клієнт самостійно обирає собі пароль для доступу до облікового запису. djimBA має право заборонити використання певних логінів, а також встановлювати вимоги до логіну та паролю (довжина, допустимі символи тощо).

3.2.3. Клієнт/Користувач самостійно несуть відповідальність за безпеку (стійкість до вгадування) обраного ними пароля, а також самостійно забезпечують конфіденційність свого пароля.

3.2.4. Кожному Клієнту надається унікальний ідентифікатор для доступу до Сервісу. Клієнт має забезпечити, щоб кожне ім’я Користувача використовувалося тільки Клієнтом (в діяльності Клієнта), і не використовувався іншими особами.

3.2.5. Клієнт несе відповідальність за захист імен Користувачів та паролів або інших кодів, пов’язаних з Сервісом, а також за відповідність Контенту вимогам Закону.

3.2.6. Клієнт зобов’язується дотримуватись політики та процедур запобігання несанкціонованого використання імен Користувачів та паролів і негайно повідомляє djimBA про підозру втрати паролів або їх несанкціонованого використання третіми особами.

3.2.7. Клієнт зобов’язується не здійснювати самостійно і не дозволяти іншим особам надавати доступ до Сервісу та передавати права на використання Сервісу третім особам, та/або використовувати Сервіс шляхом трансляції на Інтернет-сайтах, як на комерційній, так і на не комерційній основі, здійснювати модифікації Сервісу, та/або опубліковувати будь-які фрагменти і складові частини Сервісу.

3.2.8. Клієнту надається право розміщення свого Контенту та користування функціональними можливостями Сервісу в обсягах, визначених обраним Тарифом.

3.2.9. Клієнт зобов’язується ознайомити Користувачів зі змістом цієї Угоди й забезпечити дотримання ними її положень. Клієнт несе відповідальність за дії/бездіяльність Користувачів під час використання Сервісу, в тому числі за розкриття/видалення Контенту і розкриття/розповсюдження Конфіденційної інформації.

3.2.10. Клієнт не має права копіювати, перепродавати, або будь яким іншим чином відтворювати чи відчужувати Сервіс. Клієнт/Користувачі зобов’язуються не використовувати доступ до Сервісу або будь-якій частині Сервісу, за винятком власної (внутрішньої) діяльності Клієнта.

3.2.11. Ця Угода не дає Клієнту жодного права на використання будь-яких товарних знаків, логотипів, імен доменів та інших об’єктів виключних прав, що використовуються djimBA під час пропонування Сервісу. Клієнт зобов’язується використовувати Сервіс таким чином, щоб не розповсюджувати відомості, що не відповідають дійсності та які можуть викликати помилкове уявлення про власника Сервісу або послуги та продукти, які надаються djimBA через веб-сайт, розміщений за адресою: https://djimba.co

3.2.12. Клієнт не має права завантажувати, публікувати, передавати, зберігати розповсюджувати через Сервіс (або безпосередньо на Сервіс) віруси, комп’ютерні програм, які самі відтворюються і містять будь-які руйнівні коди, віруси або інші шкідливе програмне забезпечення.

3.2.13. Клієнт визнає і погоджується, що всі права власності, виключні та інші права щодо Сервісу належать djimBA. Клієнт має дозвіл використовувати Сервіс виключно через сайт: https://djimba.co

3.2.14. Клієнт має право на регулярній основі зберігати весь власний Контент на сторонніх та самостійно обраних сервісах (хмарних, локальних тощо), використовуючи для цього відповідні технічні засоби та інструменти, не порушуючи при цьому прав інтелектуальної власності djimBA.

3.2.15. Клієнт/Користувачі мають право звертатися в службу Технічної підтримки djimBA без виплати додаткової винагороди. Технічна підтримка Клієнтам з активним доступом до Сервісу надається по електронній пошті contact@djimba.co або через JivoSite месенджер.

4. Вартість послуг і порядок розрахунку

4.1. Клієнт здійснює оплату послуги за тарифами, які встановлюються djimBA на сайті https://djimba.co. djimBA залишає за собою право змінювати встановлені тарифи у разі змінення ринкових умов або за інших суттєвих обставин. Клієнт на свій розсуд обирає тариф, із передбачених діючих, відповідно до якого він буде здійснювати оплату послуги.

4.2. Оплата послуг здійснюється на умовах передплати. В разі не здійснення оплати у вказаний термін djimBA призупиняє надання послуг. Після здійснення оплати Клієнт автоматично, протягом 24 годин, переходить до отримання того об’єму платних послуг які оплатив.

4.3. djimBA має право в односторонньому порядку змінювати вартість Тарифів за надання права доступу та користування Сервісом, шляхом розміщення (опублікування) таких змін на https://djimba.co.

4.4. Зміна тарифу відбувається з місяця, наступного за місяцем отримання Виконавцем оплати.

4.5. Плата за користування Сервісом сплачується Клієнтом щомісячно після спливу безоплатного ознайомлювального періоду, який складає 7 (сім) календарних днів. Плата за користування Сервісом буде сплачуватися кожні тридцять календарних днів у формі передплати.

4.6. Оплата послуг здійснюється Клієнтом на сервісі https://admin.djimba.co через будь-який безпечний платіжний сервіс шляхом перерахування коштів на банківський рахунок djimBA. Зараховані грошові кошти, а також актуальний баланс відображаються в особистих кабінетах на сайті https://admin.djimba.co

5. Захист персональних даних

5.1. Клієнт та djimBA зобов’язуються дотримуватися вимог Закону України «Про захист персональних даних» та Політики конфіденційності djimBA.

5.2. Клієнт, приймаючи цю Угоду гарантує, що має всі законні підстави збирати, реєструвати, накопичувати, зберігати, адаптувати, змінювати, поновлювати, використовувати та поширювати (розповсюджувати, передавати), знеособлювати, знищувати персональні дані та інші відомості, що складають зміст Контенту, з використанням Сервісу.

6. Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів

6.1. За порушення умов цієї Угоди настає відповідальність, передбачена законодавством України.

6.2. djimBA не несе відповідальності перед Клієнтом/Користувачами за будь-які збитки, будь-яку втрату доходів, прибутку, інформації або заощаджень, пов’язаних з використанням або неможливістю використання Сервісу, в тому числі в разі попереднього повідомлення з боку Клієнта/Користувачів про можливість таких збитків, або за будь-яким позовом третьої сторони.

6.3. djimBA звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання цієї Угоди, якщо це відбулося внаслідок зовнішніх обставин та/або дій (бездіяльності) третіх осіб, які (обставини та дії/бездіяльність) знаходяться поза контролем і/або без вини djimBA.

6.4. Встановивши плагін сервісу для веб-браузера Клієнт усвідомлює і приймає той факт, що плагін автоматично надсилатиме інформацію (наприклад, ім’я, прізвище, фото, досвід роботи, контакти, місцезнаходження та інше) про відвіданого Замовником спеціаліста із зовнішніх веб-сайтів (linkedin.com, google.com) на сервіс djimBA і ця інформація буде доступна усім користувачам сервісу.

6.5. При порушенні Замовником умов даної Угоди та/або вимог чинного законодавства України, у результаті чого Виконавцю було завдано збитків та/або пред’явлено претензії/позови з боку Користувачів або третіх осіб, Замовник у повному обсязі відшкодовує Виконавцю всі збитки, заподіяні таким порушенням, у тому числі суму штрафних санкцій, сплачених Виконавцем за таке порушення та зобов’язується задовольнити претензії/позови Користувачів або третіх осіб власними силами/засобами та за свій власний рахунок.

6. Відповідальність

6.1. За порушення умов цієї Угоди настає відповідальність, передбачена законодавством України.

6.2. djimBA не несе відповідальності перед Клієнтом/Користувачами за будь-які збитки, будь-яку втрату доходів, прибутку, інформації або заощаджень, пов’язаних з використанням або неможливістю використання Сервісу, в тому числі в разі попереднього повідомлення з боку Клієнта/Користувачів про можливість таких збитків, або за будь-яким позовом третьої сторони.

6.3. djimBA звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання цієї Угоди, якщо це відбулося внаслідок зовнішніх обставин та/або дій (бездіяльності) третіх осіб, які (обставини та дії/бездіяльність) знаходяться поза контролем і/або без вини djimBA.

6.4. Встановивши плагін сервісу для веб-браузера Клієнт усвідомлює і приймає той факт, що плагін автоматично надсилатиме інформацію (наприклад, ім’я, прізвище, фото, досвід роботи, контакти, місцезнаходження та інше) про відвіданого Замовником спеціаліста із зовнішніх веб-сайтів (linkedin.com, google.com) на сервіс djimBA і ця інформація буде доступна усім користувачам сервісу.

6.5. При порушенні Замовником умов даної Угоди та/або вимог чинного законодавства України, у результаті чого Виконавцю було завдано збитків та/або пред’явлено претензії/позови з боку Користувачів або третіх осіб, Замовник у повному обсязі відшкодовує Виконавцю всі збитки, заподіяні таким порушенням, у тому числі суму штрафних санкцій, сплачених Виконавцем за таке порушення та зобов’язується задовольнити претензії/позови Користувачів або третіх осіб власними силами/засобами та за свій власний рахунок.

6.6. Усі спори та суперечки між Сторонами підлягають вирішенню шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди в результаті переговорів, або у разі, якщо одна із Сторін ухиляється від ведення переговорів, спори підлягають розгляду в судовому порядку згідно чинного законодавства України.

6.7. У разі невнесення плати за користування Сервісом протягом 5 (п’яти) календарних днів після спливу безоплатного ознайомлювального періоду чи спливу чергових оплачених 30 (тридцяти) календарних днів права користування Сервісом, djimBA здійснює блокування доступу до Сервісу до моменту здійснення оплати. Моментом оплати є зарахування грошових коштів на поточний рахунок djimBA.

6.8. Кожна сторона погоджується виконувати цю Угоду відповідно до законодавства України. Всі спори, що прямо чи опосередковано виникатимуть з цієї Угоди вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

6.9. Клієнт зобов’язується відшкодувати djimBA збитки, які можуть виникнути внаслідок порушення Клієнтом зобов’язань, встановлених цією Угодою. djimBA негайно повідомляє Клієнта про будь-яку претензію або збитки, які прямо чи опосередковано мають своїм предметом порушення Клієнтом зобов’язань, встановлених цією Угодою. Клієнт зобов’язується сприяти djimBA в захисті від будь-яких претензій, позовів, скарг, які надійшли від третіх осіб, у випадку якщо вони виникли внаслідок порушення Клієнтом зобов’язань, встановлених цією Угодою.

7. Дія обставин непереборної сили

7.1. Жодна Сторона не несе відповідальності за порушення Угоди, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, зокрема, але не обмежуючись, ворожих атак, блокад, військових дій, безладів, протиправних дій третіх осіб, пожеж, вибухів, тривалих перерв у роботі транспорту, актів органів державної/місцевої влади, заборон (обмежень) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, зокрема: епідемією, циклоном, ураганом, торнадо, повенем, землетрусом, посухою, тощо, а також інших обставин, які знаходяться поза межами контролю Сторін і не могли бути передбачені та упереджені Сторонами (надалі – «форс-мажорні обставини»).

7.2. Сторона, яка знаходиться під дією форс-мажорних обставин, повинна повідомити про їх виникнення іншу Сторону протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту виникнення таких форс-мажорних обставин на Основний засіб зв’язку та/або на електронну адресу іншої Сторони.

7.3. Належним документальним підтвердженням дії форс-мажорних обставин є відповідний документ (сертифікат) Торгово-промислової палати України або іншого органу, уповноваженого видавати відповідні документальні підтвердження.

7.4. По закінченню строку дії форс-мажорних обставин Сторона, яка знаходилась під дією таких обставин, повинна сповістити про закінчення цих обставин іншу Сторону протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту закінчення дії форс-мажорних обставин на Основний засіб зв’язку та/або на електронну адресу та/або за телефонним номером.

7.5. У разі, якщо Сторони не дійшли згоди щодо строку дії форс-мажорних обставин, Сторона, що посилається на форс-мажорні обставини, на вимогу іншої Сторони повинна надати відповідний документ, що містить інформацію про тривалість форс-мажорних обставин. Даний документ Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини, повинна надати в оригіналі протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання відповідної вимоги від іншої Сторони.

7.6. У випадку порушення вимог п.п. 7.2-7.5. даної Угоди Сторона, що знаходилась під дією форс-мажорних обставин, втрачає право посилатися на форс-мажорні обставини, як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання взятих на себе зобов’язань за цими Правилами.

8. Термін дії правовідносин між Сторонами та порядок їх припинення

8.1. Строк дії цієї Угоди починає свій перебіг з моменту акцептування цієї оферти і діє поки використання Сервісу не буде припинено наприкінці відповідного періоду або з інших підстав, передбачених в Угоді.

8.2. Будь-яка сторона цієї Угоди має право її розірвати у будь-який час, шляхом письмового повідомлення другої сторони у разі суттєвого порушення цієї Угоди.

8.3. djimBA має право у разі порушення Клієнтом умов цієї Угоди, в односторонньому порядку розірвати цю Угоду, повідомивши про це Клієнта за один робочий день до передбаченої дати такого розірвання, без наступних виплат будь-яких компенсацій Клієнту, пов’язаних із зазначеним розірванням.

8.4. Якщо Клієнт має намір скасувати своє право доступу та користування Сервісом або анулювати обліковий запис, Клієнт має можливість це зробити від свого імені в будь-який час, використавши для цього відповідні функції Сервісу. Припинення права доступу та користування Сервісом або анулювання облікового запису іншим чином не допускається.

8.5. Клієнт має видалити весь власний Контент із Сервісу до припинення дії цієї Угоди. djimBA не зобов’язується повідомляти Клієнтів про видалення їх Контенту після припинення Угоди або права доступу та користування Сервісом. djimBA не несе відповідальності перед Клієнтом або будь-якими Користувачами за видалення Контенту відповідно до цієї Угоди.

8.6. djimBA може надавати доступ Клієнту до його Контенту після припинення Угоди або припинення права доступу та користування Сервісом на платній основі.

djimBA – це поєднання досвіду рекрутингового агентства, що створює ефективний пошук фахівців та клієнтів IT галузі для рекрутерів та лідогенераторів від щирого ❤️

© 2020 RinKo. All Rights Reserved.